Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công


Đơn vị: UBND Thị xã Hương Trà

Quý khách có hài lòng về nơi đón tiếp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không?

Khi đến bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Quý khách phải đợi bao nhiêu lâu để gặp cán bộ tiếp, làm việc?

Công việc của Quý khách có được giải quyết đúng hẹn không?

Trước khi nộp hồ sơ, Quý khách phải đến mấy lần?

Từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả, Quý khách đã đi lại với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính bao nhiêu lần?

Lý do Quý khách phải chi trả thêm một khoản tiền (như: thù lao, môi giới, tư vấn, giúp đỡ, "bồi dưỡng" công chức...) ngoài quy định khi giải quyết công việc?

Số cơ quan Quý khách phải đến để giải quyết một thủ tục hành chính?

Quý khách đánh giá mức độ hài lòng chung đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị?

Đánh giá chung về mức độ hài lòng đối với cơ quan, đơn vị (từ 1 đến 5 tương ứng với mức độ từ không hài lòngng đến rất hài lòng)

Mã xác nhận