HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Hệ thống “Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công” hỗ trợ công dân đánh giá thái độ, cách làm việc và nghiệp vụ của cán bộ (đơn vị) tiếp nhận hồ sơ một cửa tại các cơ quan nhà nước. Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ vào bộ phận tiếp nhận hồ sơ mộ cửa, quý khách sẽ được cán bộ tiếp nhận trả lại 2 phiếu đó là “Phiếu tiếp nhận hồ sơ” và “Phiếu đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công”. Quý khách có thể đánh giá thông qua phiếu này rồi bỏ phiếu vào thùng phiếu ở tổ một cửa, hoặc quý khách có thể dùng mã số hồ sơ trên phiếu tiếp nhận để đánh giá thông qua hệ thống phần mềm tại địa chỉ http://cchc.thuathienhue.gov.vn.

I. ĐÁNH GIÁ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN

Bước 1: Trên giao diện hệ thống, chọn “Đánh giá đơn vị tiếp nhận” để đánh giá đơn vị tiếp nhận hồ sơ một cửa.

Bước 2: Chọn Nhóm đơn vị, Đơn vị tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Điền mã số hồ sơ trên “Phiếu tiếp nhận hồ sơ” vào ô Mã số hồ sơ rồi tiến hành đánh giá.

Bước 4: Điền mã xác nhận và nhấn nút Gửi đánh giá để hoàn tất.

II. ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ TIẾP NHẬN

Bước 1: Trên giao diện hệ thống, chọn “Đánh giá cán bộ tiếp nhận” để đánh giá cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa.

Bước 2: Chọn Nhóm đơn vị > Đơn vị > Cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Điền mã số hồ sơ trên “Phiếu tiếp nhận hồ sơ” vào ô Mã số hồ sơ rồi tiến hành đánh giá.

Bước 4: Điền mã xác nhận và nhấn nút Gửi đánh giá để hoàn tất.