Bảng đánh giá xếp hạng cán bộ tiếp nhận

  • Võ Thị Bích Trâm

   Đơn vị: UBND Thị xã Hương Thuỷ
   Ngày sinh: 09/06/1991
   Chức vụ: Chuyên viên
   Điểm trung bình: 5

  • Lê Phước Hải

   Đơn vị: UBND Huyện Phú Lộc
   Ngày sinh: 01/04/1990
   Chức vụ: Chuyên viên
   Điểm trung bình: 5

  • Cái Thị Thu

   Đơn vị: UBND Huyện Phú Lộc
   Ngày sinh: 17/04/1987
   Chức vụ: Chuyên viên
   Điểm trung bình: 0

  • Trần Thị Tuyết Lan

   Đơn vị: UBND Huyện Phú Lộc
   Ngày sinh: 22/04/1963
   Chức vụ: Chuyên viên
   Điểm trung bình: 0

  • Nguyễn Tá Vũ

   Đơn vị: UBND Huyện Phú Lộc
   Ngày sinh: 10/03/1982
   Chức vụ: Chuyên viên
   Điểm trung bình: 0

  • Nguyễn Tiến Vinh

   Đơn vị: UBND Huyện Phú Lộc
   Ngày sinh: 08/06/1985
   Chức vụ: Chuyên viên
   Điểm trung bình: 0