Kết quả đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ một cửa


  • Họ và tên: Trần Thị Tuyết Lan

   Ngày sinh: 22/04/1963
   Trình độ học vấn: Đại học
   Chức vụ: Chuyên viên

Quý khách đánh giá như thế nào về thái độ giao tiếp của cán bộ tiếp nhận hồ sơ?

 • 0 Rất lịch sự và đúng mực
 • 0 Lịch sự, dễ gần, dễ hỏi
 • 0 Bình thường
 • 0 Thờ ơ, khó gần
 • 0 Khó chịu, không lịch sự

Quý khách đánh giá như thế nào về cách hướng dẫn hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính của cán bộ tiếp nhận hồ sơ?

 • 0 Rất tận tình, rõ ràng, chu đáo
 • 0 Tận tình, rõ ràng
 • 0 Bình thường
 • 0 Qua loa, khó hiểu
 • 0 Gây khó dễ nhưng không có lý do chính đáng

Quý khách có hài lòng về sự phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ?

 • 0 Rất hài lòng
 • 0 Hài lòng
 • 0 Chấp nhận được
 • 0 Không hài lòng
 • 0 Không thể chấp nhận được